| |
سه شنبه 12 مهر 1401
کد صفحه: 2549
نام رشته نوع دوره ورودی مقطع نام گروه وضعیت دانشجویان دوره
فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش خدمات رایانه ای در شهرداری پودمانی 901 کاردانی ناپیوسته صنعت فارغ التحصیل
خدمات مشاوره حقوقی صنوف پودمانی 901 کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی فارغ التحصیل
معماری پودمانی 901 کاردانی ناپیوسته صنعت فارغ التحصیل
کاردانی فنی معماری شهری پودمانی 911 کاردانی فنی صنعت فارغ التحصیل
کاردانی فنی خدمات الکترونیکی شهر پودمانی 911 کاردانی فنی صنعت فارغ التحصیل
کاردانی حرفه ای مشاوره حقوقی اصناف پودمانی 911 کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی فارغ التحصیل
کاردانی حرفه ای بازرگانی-مشاوره حقوقی اصناف پودمانی 912 کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی فارغ التحصیل
کاردانی فنی معماری-معماری شهری پودمانی 912 کاردانی فنی صنعت فارغ التحصیل
کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراها ترمی 921 کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی فارغ التحصیل
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-خدمات الکترونیکی شهر ترمی 921 کاردانی فنی صنعت فارغ التحصیل
کاردانی فنی عمران-امور پیمان ها ترمی 921 کاردانی فنی صنعت فارغ التحصیل
کاردانی فنی شهرسازی ترمی 921 کاردانی فنی صنعت در حال تحصیل
کاردانی فنی شهرسازی ترمی 922 کاردانی فنی صنعت در حال تحصیل
کاردانی فنی معماری-معماری شهری ترمی 922 کاردانی فنی صنعت در حال تحصیل
کاردانی حرفه ای بازرگانی-مشاوره حقوقی اصناف ترمی 922 کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی در حال تحصیل
کاردانی فنی عمران-امور پیمان ها ترمی 922 کاردانی فنی صنعت در حال تحصیل
کاردانی فنی شهرسازی ترمی 931 کاردانی فنی صنعت در حال تحصیل
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری ترمی 931 کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی در حال تحصیل
کاردانی فنی معماری-معماری شهری ترمی 931 کاردانی فنی صنعت در حال تحصیل
کاردانی حرفه ای بازرگانی-مشاوره حقوقی اصناف ترمی 932 کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی در حال تحصیل
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری ترمی 932 کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی در حال تحصیل
کاردانی فنی معماری-معماری شهری ترمی 932 کاردانی فنی صنعت در حال تحصیل
کاردانی حرفه ای بازرگانی-مشاوره حقوقی اصناف ترمی 932 کاردانی حرفه ای مدیریت و خدمات اجتماعی در حال تحصیل
مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازی ترمی 931 مهندسی فناوری صنعت در حال تحصیل

 

اوقات شرعی

    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

سخن روز

حضرت رسول اكرم(ص):

انديشه يك ساعت بهتر از عبادت يك سال است.

(بحار 71/326)٫